Zwołanie Konwentu

Zgodnie z § 11 Statutu Stowarzyszenia w imieniu Rady Stowarzyszenia zwołuję Konwent - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej „Korporacja HZ” na dzień 27 czerwca 2012 roku na godzinę 19 w Klubie ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 19 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Przyjęcie Porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
 8. Udzielenie Radzie absolutorium za 2011 r.
 9. Informacja o bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Prezydent Rady Stowarzyszenia

Warszawa, 13 czerwca 2012