Członkostwo

Członkiem Korporacji może zostać absolwent, doktorant lub pracownik naukowy Wydziału Handlu Zagranicznego SGSZ/SGPiS/SGH oraz pracownik naukowy Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Członkiem Korporacji może zostać także absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który obronił pracę magisterską na studiach stacjonarnych pod kierunkiem promotora zatrudnionego w Kolegium Gospodarki Światowej, absolwent studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej oraz doktor i doktor habilitowany, który uzyskał stopień naukowy decyzją Rady Kolegium Gospodarki Światowej.

Pragnąc otworzyć się na osoby spoza powyższego środowiska zainteresowane przystąpieniem do Korporacji i udziałem w naszych imprezach i naszej działalności, postanowiliśmy wykorzystać do tego celu instytucję członka wspierającego przewidzianą w naszym statucie. Nazwa jest myląca, bo nie oczekujemy specjalnego wsparcia i jest to pełnoprawny członek Korporacji różniący się tylko „pochodzeniem”.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Korporacji HZ podejmuje Rada większością głosów na pisemny wniosek kandydata poparty rekomendacją dwóch członków wprowadzających. Wnioskiem jest ankieta członkowska, którą można wydrukować i po wypełnieniu i otrzymaniu dwóch rekomendacji przekazać Radzie na najbliższym spotkaniu lub drogą pocztową na nasz adres:

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH „Korporacja HZ”, ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa.

Oprócz członków zwykłych oraz sympatyków nasz statut przewiduje członków honorowych, którzy swą działalnością położyli szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej bądź Korporacji.

Członkowie Korporacji HZ płacą składki członkowskie 100 zł rocznie (emeryci 50 zł) na konto w Banku Millenium S.A. 66 1160 2202 0000 0000 6085 3439

Korporacja HZ jest też organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną pod numerem KRS 0000228796 (dla deklarujących 1% podatku na rzecz Korporacji).