70 lat polskiej kuźni talentów: Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS – Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Czy absolwenci uczelni zawsze tracą kontakt ze swoją Alma Mater a często nawet ze sobą? Inaczej jest z absolwentami Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH, którzy działają w swoim stowarzyszeniu, podejmują szeroko zakrojone projekty wspólnie z uczelnią, a nawet chcą rozwijać formy edukowania i przekazywania wiedzy swoim następcom.

W pierwszej połowie maja br. Kolegium Gospodarki Światowej (dawniej Wydział Handlu Zagranicznego) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie świętowało swoje 70. lecie, którego obchody – współorganizowane przez Kolegium i Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGH – „Korporacja HZ” – zostały objęte honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W ramach obchodów odbyły się różne wydarzenia , pokazujące międzynarodowy i interdyscyplinarny wymiar działalności Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Była to również okazja do zaprezentowania współpracy nauki i biznesu w obszarze nauk ekonomicznych.

„Współorganizowaliśmy konferencję i inne wydarzenia obchodów 70-lecia nie tylko po to, by przypomnieć wspaniałą historię Wydziału i uczcić jubileusz grona wybitnych profesorów. Chcemy, by nasze żywe zaangażowanie było również zaproszeniem do współpracy i integracji środowiska, które ma jeszcze wiele do zaoferowania dzięki swoim, często unikatowym, kompetencjom. Mogą one być wykorzystywane przy komercjalizacji innowacji, prowadzeniu projektów międzynarodowych, czy też do kształcenia następców. Na tym polu podejmujemy już różne inicjatywy” ─ mówi Zbigniew Wiśniewski, członek władz Korporacji HZ, współtwórca polskiego rynku płatności kartowych.

Częścią obchodów 70-lecia KGŚ SGH był wykład w SGH szefa Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu, który odbył się 7 maja 2019 r. Dr Kevin Hasset podzielił się ze studentami swoimi refleksjami o gospodarce amerykańskiej, a następnie dyskutował z dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej prof. Marzenną Weresą nt. „Poland and Free Markets, Lessons for The World” (“Polska a wolny rynek. Wnioski dla gospodarki światowej”).

Wątki rozwoju gospodarki światowej i miejsca Polski na gospodarczej mapie świata i Europy były także myślą przewodnią głównego wydarzenia jubileuszowych obchodów – międzynarodowej konferencji „World Economy 2019” zorganizowanej 9 i 10 maja oraz towarzyszącej jej uroczystości uhonorowania jubileuszów wybitnych profesorów Kolegium.

Konferencja zgromadziła ponad 300 gości z kraju i zagranicy, przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, liderów biznesu, absolwentów oraz studentów SGH. Była to okazja do spotkania i debaty dla wszystkich uczestników. Wyniki badań naukowych dotyczące gospodarki światowej i Polski skonfrontowano z opiniami liderów biznesu w czasie kilkunastu debat o gospodarce światowej, europejskiej i polskiej prowadzonych przez profesorów Kolegium i gości.

Wnioski z tych debat dla gospodarki światowej i Polski odnoszą się m.in. do potrzeby wypracowania ponadnarodowych regulacji i standardów, które są konieczne w zglobalizowanym świecie, aby zapobiec rozwojowi nacjonalizmu gospodarczego. Liberalizacja międzynarodowych przepływów dóbr, usług, kapitału i pracy przynosi niewątpliwie korzyści gospodarcze, ale są też znaczne tego koszty, których przejawem są rosnące nierówności społeczne i degradacja środowiska naturalnego.

Jak podkreślał gość specjalny konferencji, prof. Rajneesh Narula, Dyrektor Centrum Biznesu Międzynarodowego im. Johna H. Dunninga w Henley Business School na University of Reading w Wielkiej Brytanii w swoim wystąpieniu pt. „The unsustainability of globalization in the face of economic nationalism” („Nietrwałość globalizacji w obliczu nacjonalizmu gospodarczego”), rosnące nierówności wywołują niezadowolenie społeczne tworząc podatny grunt dla ruchów populistycznych i rozwoju nacjonalizmu gospodarczego. Przykładem tego zjawiska jest m.in. Brexit.

Podobne tezy sformułował także prof. Sándor Kerekes z Uniwersytetu Corvinusa w Budapeszcie, który wygłosił wykład “What is the impossible? Sustainable Development Goals as wicked problems!” („Co jest niemożliwe? Cele zrównoważonego rozwoju jako niedobre problemy!”). Jego zdaniem świat potrzebuje szerokiej współpracy ponadnarodowej, a same deklaracje i wytyczanie celów, takich jak np. cele zrównoważonego rozwoju ONZ to za mało, aby rozwiązać problemy i dylematy współczesnej cywilizacji. Podkreślał też, że niezbędne dla osiągnięcia dobrobytu i poprawy jakości życia jest budowanie relacji niezbędnych do współpracy między różnorodnymi środowiskami – nauką i biznesem, młodymi ludźmi i starszym pokoleniem, w obrębie jednego narodu i między narodami.

Potwierdziły te wnioski również debaty przedstawicieli biznesu. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego przygotowało i poprowadziło dwie debaty dotyczące wartości i etyki w biznesie, z udziałem praktyków, reprezentujących czołowe firmy m.in. z branży finansowej i sektora farmaceutycznego. W jednej z dwóch debat wzięli m.in. udział prezesi mBanku Cezary Stypułkowski, ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, Christi Degen prezes Izby Handlowej w Hamburgu oraz Dariusz Mikołajczak, wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland i Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP.

Realizacja tego różnorodnego i inspirującego programu konferencji, na który składały się sesje plenarne z głównymi mówcami światowego formatu, sesje tematyczne, sesje plakatowe, panele dyskusyjne biznesu zorganizowane przez absolwentów oraz debata studentów wpisują się w program edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, który wspierał organizację tego przedsięwzięcia.

Ranga i format obchodów 70. lecia Kolegium Gospodarki Światowej SGH pokazały jak szerokie kontakty kadry akademickiej z prestiżowymi ośrodkami naukowymi na świecie i współpraca z biznesem oraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego „Korporacja HZ” przekłada się na kształcenie elit i liderów zdolnych sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata.

„Absolwenci Wydziału HZ/KGŚ, dzięki przygotowaniu do pracy na rynkach międzynarodowych, w realiach gospodarki rynkowej, wnieśli ogromny wkład w transformację. Z drugiej strony, wchodząc do struktur biznesu – często zagranicznego – czy organizacji międzynarodowych, dodatkowo korzystali z unikalnych szkoleń, praktyk oraz wsparcia mentorów biznesu światowego. To ludzie, którzy ciągle mocno liczą się w gospodarce oraz są szanowani za kompetencje, stanowiąc wartościowy kapitał ludzki” ─ mówi prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej.

W czasach PRL wydział HZ, który wykształcił 6 tys. fachowców od 1949 r., był wyjątkiem na uczelniach ekonomicznych. Przygotowując studentów do pracy na styku z zagranicą uczono ich intensywnie języków obcych, ekonomii światowej oraz narzędzi i metod typowych dla gospodarki wolnorynkowej, na przykład marketingu. Po zmianach w 1989 r., zapotrzebowanie na kompetencje absolwentów wydziału w transformującej się gospodarce wystrzeliło w górę, a oni sami weszli do pierwszego rzędu ważnych osób gospodarki i polityki, często reprezentując przy tym różne poglądy.

Leszek Balcerowicz, Marek Borowski, Danuta Hübner, Jerzy Koźmiński, Jerzy Kropiwnicki, Karol Lutkowski, Dariusz Rosati, Józef Oleksy, Wiesław Rozłucki – to tylko niektóre postaci związane z Wydziałem Handlu Zagranicznego SGPiS. Tu doktoryzował się Andrzej Olechowski, choć sam nie kończył Wydziału.

Wśród absolwentów jest również wielu przedstawicieli nauki, administracji, zarządzających firmami, często międzynarodowymi. Solidną reprezentację mają w świecie finansów, gdzie pełnili lub pełnią kierownicze funkcje, m.in. jako prezesi banków czy instytucji finansowych: Brunon Bartkiewicz, Andrzej Dorosz, Krzysztof Kalicki, Włodzimierz Kiciński, Małgorzata Kołakowska, Marek Kulczycki, Sławomir Lachowski, Małgorzata O’Shaughnessy czy Wojciech Sobieraj.

Kolegium Gospodarki Światowej i Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego „Korporacja HZ” planują kolejne wspólne inicjatywy mające wspierać proces kształcenia przyszłych kadr dla polskiego biznesu.

„Chciałbym podkreślić, że przygotowujemy się obecnie do uruchomienia ważnego przedsięwzięcia, które pozwoli na wykorzystanie nabytych kompetencji naszych absolwentów i – mam nadzieję – będzie dawało możliwości bliższej współpracy. Chcemy jeszcze bliżej pracować z najmłodszymi pokoleniami absolwentów, żeby przekazywać im nasze doświadczenie i wiedzę. Chcemy też wspomóc w ramach powoływanej fundacji także komercjalizację innowacji i wynalazków tworzonych na polskich uczelniach” – podsumowuje Leszek Hajkowski, prezydent Korporacji HZ, przedsiębiorca i doradca strategiczny.

Maciej Gajewski