KONWENT

W dniu 27 maja 2015 r. w SGH w Warszawie odbył się Konwent - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej „Korporacja HZ”. Zarząd złozył sprawozdanie (w załączniu) oraz uzyskał absolutorium.

Porządek obrad Konwentu

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r.
 8. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r.
 9. Udzielenie Radzie absolutorium za 2014 r.
 10. Informacja o bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego „Korporacja HZ” za rok 2014: sprawozdanie_2015.pdf, 196KB