Konwent i Spotkanie z Prezesem PKO BP

Gościem Honorowym majowego spotkanie Korporacji, które odbyło się razem ze studentami z Goodwill Business School był Zbigniew Jagiełło,prezes PKO BP, który mówił o strategii Banku.

Prezes PKO BP już na samym początku stwierdził, że Polska potrzebuje dużych, silnych firm polskich, ponieważ duże instytucje mogą myśleć kategoriami strategicznymi w skali nie tylko kraju, ale globalnej. I jego dążeniem jest uczynienie Banku jedną z takich instytucji. Po objęciu fotela prezesa 3.5 roku temu, w strategii postawiono za cel zajęcie przez bank pozycji niekwestionowanego lidera we wszystkich istotnych segmentach rynku. I cel ten jest konsekwentnie realizowany. W tym okresie suma bilansowa banku zwiększyła się o 40 mld PLN, czyli niejako o bank średniej wielkości. Osiągnięto dwucyfrowy wzrost we wszystkich podstawowych dziedzinach. Bank posiada największą bazę klientów oraz największą siec dystrybucji. Na tle konkurencyjnego przecież sektora bankowego w Polsce jest to wynik imponujący. Wydaje się,że w Banku musiały drzemać znaczne, ukryte rezerwy, które nowemu prezesowi udało się zidentyfikować i wykorzystać, dzięki czemu osiągnięto taki wynik. Prezes przyznaje, że nie byłoby to możliwe bez zespołu fantastycznych menadżerów. W Banku obowiązuje zasada, że połowa stanowisk jest obsadzana w ramach awansu wewnętrznego, a połowa poprzez zatrudnianie osób z zewnątrz.

Na najbliższą przyszlość przewiduje się spowolnienie wzrostu banku, które nie będzie już wynosić po kilkanaście procent rocznie. Ale może to okazać się dobrą okazją do przejęcia jakiegoś banku w kraju, ponieważ zagraniczni właścicieli tych banków przeżywają trudności. Natomiast znacznie wstrzemięźliwiej prezes Jagiełło podchodzi o akwizycji zagranicznych po nienajlepszych doświadczeniach ze bankiem przejętym na Ukrainie.

Natomiast dumą banku jest wprowadzony niedawno własny system płatności mobilnych IKO. Pod tym względem, jak zresztą i pod innymi, udało się PKO BP zająć pozycję niekwestiowanego lidera.

O godzinę wcześniej odbył się doroczny Konwent - Walne Zebranie Członków Korporacji HZ z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Przyjęcie Porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012r.
 8. Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012r.
 9. Udzielenie Radzie absolutorium za 2012 r.
 10. Informacja o bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.