Dokąd zmierza Korporacja HZ

Osiągnęliśmy wiek dojrzały. Udało nam się nie tylko przetrwać przeszło 20 lat, ale stworzyć coś unikalnego – poczucie przynależności do wspólnoty, której spoiwem było studiowanie na tym samym wyjątkowym wydziale. Po 20 latach nasz Wielki Mistrz, współtwórca, motor i dusza Korporacji, Bogusław Sosnowski, przekazał pałeczkę swojemu młodszemu następcy, Leszkowi Hajkowskiemu. Stanęliśmy przed dylematem studenta na półmetku studiów: jak zaplanować swoją przyszłość?

Trzy cele

Przyświecają nam trzy główne cele. Po pierwsze - nie zgubić tego, co najważniejsze i najcenniejsze w naszej Korporacji, poczucie przynależności do HZ-owskiej wspólnoty. Po drugie - zapewnić ciągłość pokoleniową. Po trzecie - zbudować trwałe więzy z Uczelnią i przyczynić się do podnoszenia jej wartości jako elitarnej uczelni biznesowej oraz wspierać pokolenie naszych następców.

Pielęgnowanie tradycji

Nie zaniedbamy utrzymywania więzi koleżeńskich i towarzyskich oraz kontaktów z ciekawymi osobami, głównie absolwentami HZ i SGH, poprzez tradycyjne spotkania Korporacji w pierwszą środę miesiąca. Ten cel spełniają również nasze wspaniałe bale karnawałowe jako miejsce pielęgnowania tradycji i przyjaźni z czasów studenckich oraz spotkań wielu pokoleń HZ-owców i nowych członków Korporacji. Będziemy też wspierać zjazdy poszczególnych roczników w okrągłe rocznice ukończenia studiów, a nawet częściej.

Ciągłość pokoleniowa

Ograniczając rygorystycznie członkostwo do absolwentów i doktorantów Wydziału Handlu Zagranicznego zaczęliśmy niebezpiecznie zbliżać się do Klubu Seniora. Musimy przygotować wymianę pokoleniową i zapewnić Korporacji aktywnych współpracowników oraz perspektywy rozwoju na przyszłość. Będziemy działać dwutorowo – z jednej strony przyciągać młodsze roczniki absolwentów Wydziału w lat 1980. i 1990., którzy po okresie koncentrowania się na swojej karierze zawodowej, obecnie mogą poświęcić się również działalności w ramach Korporacji. Z drugiej strony, otwieramy się na przedstawicieli innych wydziałów oraz młodych absolwentów, którzy charakteryzują się zdolnościami i chęcią działania na niwie społecznej. Przyciągając nowych członków nie zamierzamy jednak stać się organizacją masową. Nigdy nie ukrywaliśmy, że uważamy się nie bez powodu za elitę w najlepszym tego znaczenia i nie zamierzamy z tej elitarności rezygnować.

Wspieranie Alma Mater

Nie chcemy zajmować się tylko sobą. Pragniemy działać na rzecz innych. Pierwszym takim projektem realizowanym wspólnie ze studentami jest Goodwill Business School jako platforma łącząca biznes z edukacją umożliwiająca studentom, kadrze akademickiej i absolwentom SGH kontakt z czołówką polskiego biznesu i jej kadrą zarządzającą Jest to jednocześnie łącznik wiedzy i wymiany doświadczeń między pokoleniami SGH-owców.

Chcemy wspierać studentów i absolwentów SGH na początku, w trakcie i po zakończeniu kariery zawodowej stosując różne formy: networking, mentoring, rekomendowanie czy wręcz pomoc w realizacji biznesu. Chcemy uruchomić działalność wspierająca przedsiębiorczość na uczelni, która mogłaby być docelowo trwałym elementem studiów wzorem najlepszych uczelni biznesowych na świecie.

Powołamy Fundację

Dla realizacji celów związanych ze wsparciem Uczelni, jej studentów i absolwentów jesteśmy w trakcie powoływania fundacji, żeby zapewnić sobie bazę materialną, gdyż nie wszystko można realizować w oparciu o woluntariat naszych członków i sympatyków.

Mamy na przykład pomysł działania w kierunku stworzenia warunków oraz instrumentów dla rozwijania działalności biznesowej po zakończeniu studiów na SGH, współtworząc fundusz typu seed money czy business angels dedykowany najbardziej zdolnym i kreatywnym absolwentom.

Być może tego rodzaju inicjatywy będziemy rozwijać wspólnie z organizacjami absolwentów z innych uczelni ekonomicznych, zaczynając od zaprzyjaźnionej krakowskiej Korporacji Absolwentów UEK. Nawiązujemy też kontakty zagraniczne.

Nasze przedsięwzięcia nie są jeszcze do końca precyzyjnie skonkretyzowane. Nie zabraknie nam jednak determinacji i konsekwencji w ich realizacji. Liczymy też, Drodzy Korporanci i Sympatycy, na Wasz współudział i wsparcie.